Veilig online bestellen: privacygaranties

Bij Kranendonk B.V. hechten wij zeer veel waarde aan uw privacy als klant. In het kort betekent dat u het volgende van ons kunt verwachten:

⇒ Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens, zoals emailadres, adres en telefoonnummer. Delen doen wij zo min mogelijk en enkel binnen de wettelijke kaders. Uw gegevens worden NOOIT verkocht aan derden. 
Lees meer over Gegevensverwerking
⇒ Als klant heeft en behoudt u het recht om uw gegevens in te zien of per direct te laten verwijderen uit ons systeem.
Lees meer over uw rechten
⇒ U kiest zelf welke cookies er geplaatst mogen worden.
Lees meer over cookies

Hieronder vindt u de volledige versie van ons privacybeleid.

Contactgegevens

Grind.be - Kranendonk B.V.
St. Jansplein 6
5141GR Waalwijk
[email protected]
014-480251
KVK: 18080774

 

Kranendonk B.V. geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Kranendonk B.V.. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. 
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen, u vindt de contactgegevens hier bovenaan.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Type gegevens

Wij verzamelen enkel persoonlijke gegevens welke u zelf opgeeft bij uw aanvraag/contactverzoek/monsteraanvraag of bij bestelling. Hierbij proberen we enkel de noodzakelijk gegevens te vragen. Dit kan betreffen:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer (optioneel waar mogelijk)
- E-mailadres
- Aankoopgegevens

Solliciteert u naar een functie binnen Kranendonk B.V., dan ontvangen en bewaren we ook uw CV. Deze gegevens worden na 6 weken na afloop van de procedure verwijderd. 


Daarnaast worden er op automatische wijze enkele gegevens verzameld door onze website met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Deze gegevens worden na 6 maanden verwijderd.

Nieuwsbrief

Als u het leuk vindt om up to date te worden gehouden van nieuwe producten en acties, kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wij registreren dan uw e-mailadres. 
Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming te sturen.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hierboven beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e- mailadres uit onze database voor nieuwsbrieven.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening: om de overeenkomst uit te voeren en om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Gebruik en uitwisseling van uw persoonsgegevensWij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing, zonder uw expliciete toestemming hiervoor (bijvoorbeeld aanmelding voor de nieuwsbrief). Deze toestemming kunt u ook ten allen tijde intrekken. Kranendonk B.V. verkoopt uw gegevens uiteraard niet aan derden. Uiteraard delen we noodzakelijke gegevens wel met partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst. Denk aan transporteurs, IT-diensten en overige diensten. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kranendonk B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verwerking van betalingsgegevens

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van o.a.

- het platform van Mollie B.V.
- de diverse platforms van banken
- Paypal, indien u Paypal kiest als betaalmethode
- Klarna, indien u een betaalmethode van Klarna kiest

Deze betaalplatforms verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Deze betaalplatforms hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze betaalplatforms behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Deze betaalplatforms delen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van deze betaalplatforms waarvoor zij derden inschakelen. Deze betaalplatforms bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Verwerking van persoonsgegevens t.b.v. marketingdoeleinden

Uiteraard willen wij u de beste winkelervaring bieden en u op onze website en daarbuiten zo relevant mogelijke advertenties tonen. Hiervoor gebruiken wij diverse analyse- en marketingtools. Indien er gegevens worden gedeeld met deze partijen, betreffen dit niet-persoonsgebonden/traceerbare gegevens, of worden uw gegevens gehashed gedeeld wat betekent dat deze onomkeerbaar geanonimiseerd zijn. Voor meer informatie, zie het gedeelte Cookies & Vergelijkbare technieken.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Kranendonk B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij zullen de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is en wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij documentatie rondom uw opdracht te bewaren (facturen, bonnen, orderbevestigingen etc.) met uw persoonsgegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de wettelijke termijn (7 jaar) loopt bewaren. Persoonlijke gegevens anonimiseren wij na een termijn van 1 jaar wel zoveel mogelijk.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Houd u er rekening mee dat wij aanvullende informatie kunnen opvragen om uw identiteit te verifiëren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Kranendonk B.V.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Voor bovenstaande rechten geldt: U kunt een verzoek doen aan ons met de contactinformatie bovenaan dit document. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. U heeft ook het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij maken geen gebruik van profiling en/of andere geautomatiseerde besluitvorming. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons.

Cookies & vergelijkbare technieken

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over onze cookies (en vergelijkbare technieken) en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Wenst u helemaal geen cookies op te slaan, dan kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Uiteraard kunt u ook uw cookievoorkeuren van deze website weer wijzigen, via deze link.

Wij gebruiken meerdere soorten cookies, waarvan de meeste funcionele (essentiële) en analyserende cookies zijn die door onszelf geplaatst worden. Daarnaast gebruiken wij cookies van derden. Sommigen hiervan zijn wederom funcionele (essentiële) en analyserende cookies, sommige zijn voor marketingdoeleinden, de zogenaamde marketing cookies.

Cloudflare


Onze website maakt gebruik van de webdienst van het bedrijf CloudFlare Inc, 101 Townsend St, 94107 San Francisco (hierna: CloudFlare). Het wordt gebruikt om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen en om zich tegen DDOS-aanvallen te verdedigen. In deze context kan uw browser persoonsgegevens aan CloudFlare doorgeven. CloudFlare heeft zichzelf gecertificeerd onder de EU-VS Privacy Shield overeenkomst (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden gewist zodra het doel van de verzameling ervan is verwezenlijkt. Voor meer informatie over de behandeling van overgedragen gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van CloudFlare: https://www.cloudflare.com/privacypolicy.


Google Analytics / Google Tag Manager

Via onze website plaatsen wij cookies van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. IP-adressen en andere persoonlijke gegevens worden anoniem gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

YouTube

Wij gebruiken YouTube om video's op onze webshop te tonen over onze producten. YouTube (Google) slaat o.a. gebruikersvoorkeuren op. Lees meer op: https://policies.google.com/privacy/update?hl=nl.

Trengo Chat

We gebruiken Trengo (Trengo B.V., Burgemeester Reigerstraat 89, 3581 KP Utrecht) om live chat klantenservice aan te bieden op onze website. Lees meer op: https://trengo.com/nl/privacy-statement.


Marketing Cookies

Wij gebruiken online advertenties om onze diensten onder de aandacht te brengen, zowel via zoekmachines als via advertenties op andere websites. Dit doen we het liefst zo gericht mogelijk, om kosten laag te houden en je geen onnodige advertenties te tonen. Daarvoor plaatsen wij enkele cookies van Google Adwords, Google Analytics & Tag Manager, Google Dynamic Remarketing en Microsoft Bing Ads. Met deze cookies kunnen wij:

  • Bijhouden welke advertenties je al hebt gezien. Hiermee voorkomen we dat je te vaak dezelfde advertenties te zien krijgt.
  • Bijhouden hoeveel bezoekers op onze advertenties klikken.
  • Bijhouden hoeveel bezoekers een dienst van ons afnemen nadat ze hebben geklikt op een advertentie. Zo kunnen we analyseren hoe effectief onze advertenties zijn.
  • Bijhouden of je al bepaalde diensten van ons hebt afgenomen. Je ziet dan geen onnodige advertenties.

Google Adwords, Google Analytics, Tag Manager & Google Dynamic Remarketing

Deze website maakt gebruik van diverse online analyse- en marketing tools van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dit wordt gebruikt om te herkennen dat een bezoeker via een Google-advertentie op onze website is terechtgekomen. Google gebruikt cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website en uw bezoek hieraan mogelijk maken. De cookies voor de zogenaamde conversietracking worden geplaatst wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt.

Onze website maakt tevens gebruik van de functies van Google AdWords Remarketing, die wij gebruiken om reclame te maken voor deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser, die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw internet- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie van uw Google-account te gebruiken om de advertenties die u op het web ziet, te personaliseren. In het kader van het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.
Meer informatie over wat Google met opgeslagen data doet, lees je in de privacyverklaring van Google. Wilt u zich geheel afmelden voor het gebruik van Google cookies, ga dan naar https://www.google.com/settings/ads.


Microsoft Bing Ads & Bing Universal Event Tracking (UET)

Op onze website maken wij gebruik van de conversietracking van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Microsoft Bing Ads slaat een cookie op uw computer op als u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website terecht bent gekomen. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker gedeeld.

Op onze website wordt tevens Bing Universal Event Tracking (UET) gebruikt om gegevens te verzamelen en op te slaan op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen. Dit is een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Deze dienst stelt ons in staat de activiteiten van gebruikers op onze website te volgen indien zij via advertenties van Bing Ads op onze website zijn terechtgekomen. Als u via een dergelijke advertentie op onze website terechtkomt, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Een Bing UET tag is geïntegreerd op onze website. Dit is een code die, in combinatie met de cookie, een aantal niet-persoonlijke gegevens over uw gebruik van de website opslaat. Dit omvat onder meer de duur van het bezoek aan de website, welke gedeelten van de website werden bezocht en via welke advertentie de gebruikers op de website terechtkwamen. Informatie over uw identiteit wordt niet verzameld. De verzamelde informatie wordt overgebracht naar Microsoft-servers in de VS.
Meer informatie over wat Microsoft met opgeslagen data doet, lees je in de privacyverklaring van Microsoft.

Voor meer details over welke cookies er op deze website precies geplaatst worden en wat deze doen, ga naar je cookievoorkeuren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kranendonk B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via de contactgegevens bovenaan.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid ingrijpende gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Vragen? Neem contact op met ons.